Language

Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED


Triatloniakadeemia.ee veebilehe (edaspidi Veebipood) omanik on MTÜ Sportlik Eesti (registrikood 80392994), asukohaga Sepa 24c, Tartu 51013, telefon +372 5561 6690, e-post: info@triatloniakadeemia.ee.


Käesolevad üldtingimused (Üldtingimused) kehtivad Veebipoest kaupade ja teenuste ostmisel.


Üldtingimustes eristame Kliente (juriidiline ja füüsiline isik) ja Tarbijaid (füüsiline isik) tulenevalt erinevate seadustega neile antud ostjate õigustest.


Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoe vahendusel ostetud toodete või teenuste käsitlemisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.


Veebipood võib muuta Üldtingimusi ning toodete ta teenuste hindasid tulenevalt turu muutustest ja parema teeninduse vajadusest. Muudatused kajastuvad Veebipoe veebilehel. Ostutehingule rakendatakse ostu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

 

1. MÕISTED


1.1. Klient – füüsiline isik, kes soovib kaupu või teenuseid osta, kes on kaupade või teenuste ostu sooritanud.


1.2. Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed, telefoninumber, pangandusandmed, sissetulek, fotod ja videod.


1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.


1.4. Vastutav töötleja – MTÜ Sportlik Eesti, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev osaühing, registrikood 80392994, asukoht Sepa 24b, 51003, Tartu, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@triatloniakadeemia.ee ja telefoninumber +372 5561 6690.


1.5. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja nimel.

 

2. TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED


2.1. Triatloniakadeemia peab Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset väga oluliseks ja tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.


2.2. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev.


2.3. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.


2.4. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.


2.5. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning rakendatakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.


2.6. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.


2.7. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.


2.8. Triatloniakadeemia võib avaldada teavet kolmandale osapoolele, kes osutavad Triatloniakadeemiale teenuseid ja kes on kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandateks osapoolteks on Triatloniakadeemia partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade ja teenuste pakkumine (nt Original Sokos Hotel Viru poolt pakutav majutusteenus, MTÜ Sportlik Eesti poolt korraldatavatel väikeüritustel osalemine), kaupade tarnimine (nt Sportland Eesti Aktsiaselts), transport, veebilehe hooldamine, sisuhaldus ning maksete vahendamine (nt Maksekeskus AS), krediiditeenuse pakkumine (nt Inbank AS).

 

3. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID


3.1. Triatloniakadeemia töötleb Kliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks ning mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, sugu, sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, riik, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, seotus juriidilise isikuga (nt kui Klient soetab teenuse juriidilise isikule), tarnimise viis, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad ning teenused ja nende maksumus. Samuti inimese kontaktisik (mitte sinu enda kontakt, vaid inimene, kellega saab võisluse ajal ühendust võtta, kui midagi peaks juhtuma), meditsiiniline info .

3.2. Triatloniakadeemia töötleb Kliendi isikuandmeid:

3.2.1. Triatloniakadeemia lehe oleva e-poe kaudu Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks ning arvete väljastamiseks ja Kliendile saatmiseks. Töödeldakse järgnevaid andmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kasutatud makseviis, ostetud kaubad ja teenused ning nende maksumus, tarnimise viis;

3.2.2. Triatloniakadeemia veebilehelt soetatud kauba tarnimiseks ja kohaletoimetamiseks või teenuse osutamiseks. Kui Klient valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi, pakipoe või kullerteenuse, on Triatloniakadeemial õigus edastada vastava teenuse osutajale Kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba Kliendini toimetamiseks;

3.2.3. Kui Klient valib makseviisiks Inbank AS-i poolt pakutavat osades maksmise võimalust. Sellisel juhul Klient nõustub, et Inbank AS volitatud töötaja töötleb järgmisi Kliendi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, igakuine sissetulek, igakuised finantskohustused, isikut tõendava dokumendi number, Kliendi suhtluskeel, telefon, e-posti aadress, postiaadress, tööandja, e-arve kontaktkanali andmed (nt arvelduskonto number ja teenust pakkuva krediidiasutuse nimi), residentsus (sh maksuresidentsus), teave riikliku taustaga isiku staatuse kohta, tegeliku kasusaaja andmed, ülalpeetavate arv, amet, krediidilimiit, krediidiotsuse vastus;

3.2.4. seoses Kliendiga sõlmitud või sõlmitava Müügilepingu täitmisega või Kliendi poolt esitatud hinna- või tooteinfo päringutega seotud teadete saatmiseks ning kirjavahetuseks. Sellisel juhul töödeldakse punktis 3.2 välja toodud andmeid.

 

4. SÄILITAMISE PÕHIMÕTTED


4.1. Triatloniakadeemia säilitab andmeid senikaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

4.2. Juhul kui Triatloniakadeemia soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, teeb ta isikuandmed anonüümseks selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav.

 

5. KLIENDI ÕIGUSED


5.1. Õigus tutvuda enda andmetega - Kliendil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Triatloniakadeemia kasutuses on. Samuti on Kliendil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise aeg ning kes on isikuandmete vastuvõtjad, kellele on neid avalikustatud.


5.2. Õigus andmete parandamisele - kui Klient on oma avastanud ebaõigeid andmeid või on Kliendi isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes sellekohase teatega Triatloniakadeemia poole.

5.3. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele - Kliendil on teatud juhtudel võimalus enda isikuandmete töötlemist piirata seaduses ettenähtud juhtudel, andes sellest selgesõnaliselt Triatloniakadeemiale teada. Samas tuleb aga arvestada sellega, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua lepinguliste õiguste kasutamise ja kohustuste täitmise ajutise peatamise.

5.4. Andmete ülekandmise õigus - õigus andmete ülekandmisele annab Kliendile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Andmete ülekandmine on võimalik õigusnormidega ettenähtud juhtudel.

5.5. Õigus andmete kustutamisele - teatud juhtudel on Kliendil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Oluline on teada, et sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest andmeid kasutatakse ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

5.6 Kui Klient soovib täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on selleks alati võimalus pöörduda Triatloniakadeemia poole telefoni või e-kirja teel. Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

 

6. Küpsised


Mis on küpsis ning kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid?


6.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Kliendi arvutisse või mobiilseadmesse, kui Klient veebisaiti külastab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.


6.2. Sarnaselt paljudele teistele veebilehtedele, kasutab ka Triatloniakadeemia veebileht erinevate funktsioonide tarbeks küpsiseid, et tagada parem kasutajakogemus, efektiivsem turundustegevus ning et koguda kasutusstatistikat. Kasutades Triatloniakadeemia veebilehte, nõustub Klient küpsiste kasutamisega.

6.3. Paljud veebibrauserid pakuvad Kliendile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida Klient parasjagu külastab. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

6.4. Veebibrauseri küpsiste vahemälu on võimalik oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus

 

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?


6.5. Veebilehe poolt „küpsiste“ kasutamisega seoses kogutakse ja säilitatakse järgnevaid kasutajaga seonduvaid andmeid: informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasa arvatud Teie IP-aadress.

 

Kuidas hallata küpsiste kasutamist?


6.6. Muutes veebilehitseja privaatsusseadeid, saab kas lubada või keelduda küpsiste kasutamisest. Infot, kuidas seadistada küpsiste kasutamist enamlevinumates veebilehitsejates, leiab nt siit: Crome, Internet Explorer, Firefox, Safari.


6.7. Küpsiste kustutamisel tasub teada, et nende kustutamisel ei pruugi Triatloniakadeemia veebilehe kõik vajalikud funktsioonid töötada.

 

7. Turvalisus


7.1. Triatloniakadeemia rakendab kõiki mõistlikke ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Privaatsustingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil esimesel võimalusel Triatloniakadeemiat sellisest juhtumist teavitada.

7.2. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil info@triatloniakadeemia.ee.

7.3. Triatloniakadeemia ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui see on vajalik Kliendile kauba müümiseks või teenuse osutamiseks.